សកម្មភាពតម្លើងGPS ជូនអតិថិជន

Published 04-Apr-2018 / 09:23:56 am

សកម្មភាពក្រុមការងារចុះទៅតំឡើង GPS ផ្ដល់ជូនអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ជូនទំនុកចិត្ដ សេវាកម្ម និង ដំណោះស្រាយជូនអតិថិជន ដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់​ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។ រាល់ការតំឡើង GPS បុគលិកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសុទ្ធតែមានជំនាញពិតប្រាកដ ដើម្បីធានាសេចក្ដីទុកចិត្តអោយអតិថិជន។

 

You may like this