សកម្មភាព និងរៀបចំប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Pub Vote Bar បញ្ជប់ដោយជោគជ័យ

Published 05-Apr-2018 / 04:57:41 pm

បញ្ចប់គម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Pub Vote Bar ដោយជោគជ័យ
ប្រឹក្សាយោបល់ សិក្សាទីតាំង រៀបចំប្លងកាមេរ៉ា ដោយអ្នកបច្ចេកទេស
ផ្តល់ជូនទំនុកចិត្ត សេវាកម្មរហ័ស គុណភាពខ្ពស់
ទំនាក់ទំនងពត៌មាន
087​​​ 777 567
090 977 771

You may like this