សកម្មភាពតម្លើងGPS ជូនឃ្លាំងឡាន178

Published 04-Apr-2018 / 08:53:16 am

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានទៅចុះតំឡើង GPS ជូនផ្ដល់អតិថិជនរបស់ឃ្លាំងឡាន 178។​​ ការផ្តល់ជូនទំនុកចិត្ដសេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយ​ជូនអតិថិជនជា​កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ។

You may like this