សកម្មភាពចុះចែកខិតប័ណ្ណ Camera &GPS សំរាប់ក្រុមហ៊ុន 7GATES SYSTEM

Published 05-Apr-2018 / 04:47:42 pm

ក្រុមការងារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាទទៅចុះចែកខិតប័ណ្ណទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដោយសេចក្ដីរស់រាយ និងរាក់ទាក់ជូនអតិថិជនក្នុងគោលបំណងអោយ​អតិថិ​ជន​​​បានដឹងពី​ពត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក្នុងការផ្តល់ជូន​សេវាកម្មអោយអតិថិជនបានលឿន និងឆាប់រហស់។ ការផ្ដល់ជូនទំនុកចិត្ដសេវាកម្ម និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ជូនអតិថិជនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

You may like this