សកម្មភាពក្រុមការងាចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅ​ឃ្លាំងក្រឡុកស៊ីម៉ងជីបម៉ុង ដើម្បីតំឡើង Camera សុវត្ថិភាព

Published 21-Apr-2018 / 09:47:03 am

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានទៅចុះត្រួតពិនិត្យប្លង់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងជីបម៉ុង ក្នុងការតំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជួនអតិថិជន។ បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំបានទៅចុះផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អតិ​ថិជន ដើម្បីងាយស្រួលផ្តល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងការរៀបប្លង់កាមេរ៉ាអោយអតិថិជនអោយ​ចំទី​តាំង​ច្បាស់លាស់ និងអាចមើលឃើញរូបភាពគ្រប់ទីតាំង។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជាយោបល់អោយអតិថិជន​ដោយក្តីរីករាយជាទីបំផុត ដើម្បីអោយ​អតិថិជនទទួលបានសេវេកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសេចក្ដីពេញចិត្ដពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ប្រឹក្សាយោបល់ សិក្សាទីតាំង រៀបចំប្លង់កាមេរ៉ា ដោយអ្នកបច្ចេកទេស ផ្ដល់ជូនទំនុកចិត្ដ សេវាកម្មរហ័ស គុណភាព​ខ្ពស់។

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន

087​ 777 567

090 977 771

You may like this